Archiwum: zadania zawodowe

Administrator systemów informatycznych – to stanowisko nie jest nam obce

administrator systemów informatycznych

Skomplikowana nazwa, która niejednych śmiałków może odstraszyć, czyli administrator systemów informatycznych. Czym tak naprawdę się zajmuje? Podstawowe zadanie to współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji w zakresie kontroli. Jakiej? Nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych oczywiście. To zadanie jest tym trudniejsze, od kiedy w życie weszły przepisy RODO.

Jakie obowiązki spoczywają na barkach osób zatrudnionych na tym stanowisku? Jest to z pewnością ochrona przed zagrożeniami, które pochodzą z publicznych sieci. W związku z tym administrator jest zobowiązany do wdrażania logicznych, a także fizycznych zabezpieczeń, które mają zapobiec takim zagrożeniom. Oczywiście osoba zatrudniona na tym stanowisku jest zobowiązana również do odpowiedniego zabezpieczenia samego pomieszczenia, w którym znajduje się serwerownia. Nie mogą w niej znajdować się osoby do tego nieuprawnione.

Warto wspomnieć o tym, że w tym przypadku istotne jest nie tylko samo zabezpieczenie drzwi, ścian, stropów, czy okien, ale też wprowadzenie elektronicznym usprawnień, które mają zapobiec niepowołanym gościom. Administratorzy starają się chronić  serwerownie również przed zagrożeniami środowiskowymi, takimi jak na przykład ochrona przeciwpożarowa. W niektórych przedsiębiorstwach serwerowni pilnują wykwalifikowani pracownicy ochrony. To niejako pozwala na odciążenie administratora systemów informatycznych.

Administrator systemów informatycznych w banku. Czy to praca dla każdego?

administrator sieci informatycznych w banku

Okazuje się, że informatycy – administratorzy systemów informatycznych znajdą pracę również w bankach. Na czym polega praca na tym stanowisku? Na analizie oraz rozwiązywaniu zgłoszeń użytkowników, podejmowaniu działań naprawczych, które zapewniają ciągłość pracy systemów informatycznych, opracowywaniu procedur operacyjnych i tworzeniu dokumentacji procesowej oraz technicznej.

Administrator systemów informatycznych w banku musi również koordynować pracę IT i dostawców zewnętrznych. Musi rekomendować kształt architektury i wszelkie wybory technologii rozwiązań informatycznych. W tym zawiera się również projektowanie systemu monitoringu w konkretnej dziedzinie.

Informatyk na tym stanowisku powinien też przygotowywać i analizować inicjatywy, które usprawniają procesy, usługi, systemy i przede wszystkim obniżają koszty ich utrzymania. Jest zobowiązany również do monitorowania procesów implementacji inicjatyw. Musi przeprowadzać weryfikacje po wdrożeniu zmian. Osoba na tym stanowisku nie powinna zapominać o analizowaniu trendów zmian w środowiskach informatycznych. Ma to na celu zapobieganie wystąpieniom przeróżnych awarii.

Administrator nieustannie współpracuje z audytorami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Praca jest skomplikowana i trudna. Nie każdy będzie w stanie poradzić sobie ze stawianymi wyzwaniami.

Dowiedz się jakie umiejętności musisz posiadać, aby zostać administratorem systemów informatycznych

umiejętności administratora sieci systemów informatycznych

Aby poznać odpowiedź na pytanie: jakie umiejętności należy posiadać, żeby zostać administratorem systemów informatycznych, najpierw trzeba ustalić jaka jest charakterystyka tego stanowiska pracy.

Otóż osoba zatrudniona jako administrator systemów informatycznych jest odpowiedzialna za obsługę systemów informatycznych klientów konkretnej firmy. Co za tym idzie musi nadzorować oraz wdrażać pewne rozwiązanie. Często są to rozwiązania Microsoft, VMware, Dell, czy Fujitsu, są to też wszelkie oprogramowania aplikacyjne.

Administrator pomaga lokalnie oraz zdalnie. Powinien aktualizować oprogramowania oraz rozwiązywać bieżące problemy techniczne. Codziennie diagnozuje on również różnorakie usterki, przeprowadza instalacje oraz konfiguracje oprogramowani. Dodatkowo jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji.

W związku z tym jakie wymagania są stawiane przed kandydatami na to stanowisko? Jest to doświadczenie oraz chęci do pracy. Ważne są umiejętności instalacji, konfiguracji oraz diagnostyki problemów systemów operacyjnych oraz administracji serwerów. Tak naprawdę wszystko opiera się właśnie o te czynności. Administrator musi mieć otwarty umysł i cały czas się rozwijać.

Jakie są zadania administratora systemów informatycznych w praktyce?

zadania administratora systemów informatycznych

Teoria może znacznie odbiegać od praktyki. Dlatego warto przedstawić to jak naprawdę wyglądają zadania administratora systemów informatycznych. Tak naprawdę do jego zadań należy przykładowo nadzorowanie pracy serwerów oraz dodawanie i również edytowanie danych. Do jego obowiązków należy też ewentualne kasowanie kont użytkowników, konfigurowanie komputerów, czy też instalowanie odpowiedniego oprogramowania.

Administrator systemów informatycznych musi też dbać o bezpieczeństwo systemu i oczywiście też konkretnych danych. Powinien również nadzorować, wykrywać i eliminować wszelkie nieprawidłowości, asystować oraz współpracować też z zewnętrznymi specjalistami, którzy zajmują się na przykład pracą instalacyjną, konfiguracją, czy samą naprawą.

Prawdę mówiąc zakres obowiązków jest bardzo szeroki, dlatego niekiedy specjalistyczna wiedza typowego administratora często znacząco wykracza poza znajomości administracji powierzonego mu systemu, oprogramowania, czy też sieci. Często dotyczy również takich kategorii jak: znajomość kilku różnych języków programowania, elektronika, kryptografia oraz kryptoanaliza, a nawet etyka. Administrator systemów informatycznych jest wpisany w Politykę Bezpieczeństwa/Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi.

Administrator sieci informatycznych

specjalista sieci informatycznych

 

Administrator sieci informatycznych to specjalista, który całościowo zarządza siecią komputerową: tworzy, monitoruje, aktualizuje, udoskonala powierzony mu system. Administrator swoje działania prowadzi w ramach sieci lokalnych (LAN) lub sieci rozległych (WAN). Do sieci rozległej oprócz pracowników danej firmy łączą się także klienci czyli osoby z zewnątrz. Głównym zadaniem administratora sieci informatycznych jest zapewnienie nieprzerwanego działania całego systemu.

 

Administrator sieci informatycznych monitoruje i nadzoruje działanie wszystkich urządzeń tworzących dany system informatyczny. Kolejnym z jego kluczowych obowiązków jest dbałość o bezpieczeństwo. Administrator tworzy system ochrony dostępu, zabezpieczenia przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem czy hakerami. By zminimalizować straty w przypadku wystąpienia awarii, specjalista sieci informatycznych prowadzi systematyczną archiwizację danych – tworzy kopie bezpieczeństwa systemu. Jeśli nastąpi awaria systemu, administrator możliwie szybko musi przywrócić działanie systemu, zabezpieczyć dane i usunąć usterkę.

Do zadań administratora należy także współpraca z użytkownikami sieci i kompleksowa ich obsługa, na którą składa się:  zakładanie, nadawanie uprawnień i zarządzanie kontami, instalację niezbędnego oprogramowania, pomoc w razie trudności czy przeprowadzanie szkoleń z użytkowania sieci. Administrator sieci informatycznych jest też odpowiedzialny za wybór, instalację i konfigurację całego sprzętu sieciowego m.in. przełączniki, routery, drukarki, skanery itp.

Nowe obowiązki

11Wczoraj podpisałam umowę o pracę ze Starostwem Powiatowym w Rybniku, w którym od przyszłego miesiąca zajmę posadę administratora systemów informatycznych. Pewnie będę jedyną kobietą zatrudnioną na stanowisku związanym z informatyką w całym Rybniku, ale co tam, ważne że się udało. W umowie o pracę zostały wyszczególnione wszystkie moje obowiązki zawodowe, o których realizację muszę dbać, administrator systemów informatycznych Rybnik. Przyznam, że spodziewałam się znacznie węższego zakresu zadań, jednak nie wypada mi narzekać. Wystarczy, że starosta przystał na propozycję mojego ojca i zgodził się mnie zatrudnić. Sami zobaczcie jak dużo obowiązków czeka na mnie od przyszłego miesiąca:

OBOWIĄZKI:

 • Zarządzanie systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z pozycji administratora.
 • Przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe.
 • Na wniosek inspektora Biura Zarządu Powiatu prowadzenie spraw kadrowych i przydzielanie każdemu użytkownikowi identyfikatora oraz hasła do systemu informatycznego oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji uprawnień, a także usuwanie kont użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 • Prowadzenie ewidencji użytkowników systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
 • Nadzorowanie działania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych.
 • Podejmowanie działań w zakresie ustalania i kontroli identyfikatorów dostępu do systemu informatycznego.
 • Wyrejestrowywanie użytkowników na polecenie Administratora Danych lub inspektora Biura Zarządu Powiatu prowadzącego sprawy kadrowe.
 • Zmienianie w poszczególnych stacjach roboczych hasła dostępu, ujawniając je wyłącznie danemu użytkownikowi oraz w razie potrzeby, Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji lub Administratorowi Danych.
 • W przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego informowanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o naruszeniu i współdziała z nim przy usuwaniu skutków naruszenia.
 • Prowadzenie szczegółowej dokumentacji naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym.
 • Zarządzanie serwerami.
 • Nadzór nad siecią komputerową.
 • Wykonywanie czynności związanych z usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rybniku.
 • Wykonywanie czynności związanych z naprawami i modernizacją sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rybniku.
 • Wykonywanie czynności serwisowych sprzętu komputerowego zainstalowanego w centralnej serwerowni Starostwa Powiatowego w Rybniku.
 • Instalowanie, we wskazanych przez przełożonych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rybniku, zakupionego sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego.
 • Usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 • Podejmowanie działań służących zapewnieniu niezawodności zasilania komputerów, innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych.
 • Bieżące kontrolowanie zawartości strony podmiotowej Powiatu Rybnickiego w Biuletynie Informacji Publicznej, w tym w szczególności dokonywanie kontroli obowiązku niezwłocznego zamieszczenia, przez osoby odpowiedzialne w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego podjętych uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz Zarządzeń Starosty.
 • Prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników Starostwa Powiatowego i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych dotyczących spraw związanych z wprowadzaniem oraz modyfikacją informacji na stronie podmiotowej Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Sekretarza Powiatu.